پارسیان لب

شفلرا

شفلرا آکتینوفیلا  -  BRASSAIA ACTINOPHYLLA SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA : نام علمی   ARALIACEAE  - پیچک : خانواده جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری و جنگلهای گالری در استرالیا (شرقی کوئینزلند و شمال)...
error: Content is protected !!