پارسیان لب

شمشیر شعله ور

ورزیا دوالیانا  -  VRIESEA DUVALIANA VRIESEA DUVALIANA : نام علمی   BROMELIACEAE  - بروملياسه - آناناس : خانواده آمريكاي مركزي : بومی منطقه : نام های دیگر     وریزیا دوالیانا: اسم علمی این گیاه...
error: Content is protected !!