پارسیان لب

شنا کردن

تمرینات آموزشی شنا در مرحله اول : باید در آب قدم زد تا زمانی که بتواند تعادل خود را حفظ کند . در مرحله دوم :...
error: Content is protected !!