پارسیان لب

شنت هگزوز منو فسفات، شنت هگزوز منو فسفات

متابوليسم انرژي رتيكولوسيت به مراتب فعال تر از اريتروسيت هاي مسن تر مي باشد.فعاليت انزيم هايي كه در تنظيم سرعت گليكوليز مهم هستند،در رتيكولوسيت...
error: Content is protected !!