پارسیان لب

عفونتهاى گوش

        گوش گوش به طور متناسب به سه قسمت تقسيم شده است ۱. گوش خارجى قسمتى است که قابل رؤيت است و شامل مجراى گوش است که...
error: Content is protected !!