پارسیان لب

عفونت قارچی

  خارش مقعد نشانهٔ چیست: شاید خارش مقعد از خارش دیگر نقاط بدن آزاردهنده‌تر باشد. از آن نگذرید، چون تقریباً غیرممکن است که در حال خاراندن...
error: Content is protected !!