پارسیان لب

علت ایجاد فصل تابستان

پیدایش فصل ها حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف 23.5 درجه ای محور زمین می باشد.به علت کروی بودن زمین،زاویه تابش خورشید در عرض...
error: Content is protected !!