پارسیان لب

علل به وجود آورنده آسيب ديدگي غضروف زانو

صدمه به غضروف زانو واقع در بالاي استخوان درشت ني . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگيهاي استخوان كشكك يا كشيدگيهاي رباطي زانو خواهد...
error: Content is protected !!