پارسیان لب

علل به وجود آورنده دررفتگي زانو

صدمه به زانو طوري كه استخوانهاي بالا و پايين زانو در رفته و با يكديگر تماس نداشته باشند . دررفتگيهاي زانو اغلب شامل كشيدگي...
error: Content is protected !!