پارسیان لب

عنصر روی در ادرار

آزمایش  روی ادرار 24 ساعته, روی ادرار رندم, زینک ادرار,مقدار مورد نیاز ادرار برای آزمایش روی ادرار نام اختصاری: Zn, Urine سایر نام ها: روی ادرار...
error: Content is protected !!