پارسیان لب

عوارض مصرف کرک

احتمال مرگ معتادان به ماده مخدر مرگ آور کرک ، 14 برابر بیش از سایر معتادان به مخدرهای دیگر است. این ماده مرگ آور...
error: Content is protected !!