پارسیان لب

عوارض کاشت مو

انتقال مو از پشت سر به جلوى سر و جاهاى خالى سر و صورت.  موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی که علت...
error: Content is protected !!