پارسیان لب

عوارض کمبود ویتامین دی

ویتامین دی

ویتامین دی در واقع هورمونی موسوم به هورمون استروئید است، و چنانچه پوست در معرض نور خورشید قرار گیرد به واسطه‌ی کلسترول در بدن...
error: Content is protected !!