پارسیان لب

فتولومینسانس

اساس کار و کاربرد روش الکتروکمی‌لومینسانس مقدمه روش‌های سنجش مولکول‌ها در علوم زیستی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های تحقيقاتی به شمار می‌آید (1). در سال‌های گذشته پیشرفت‌های...
error: Content is protected !!