پارسیان لب

فرسودگی شغلی پرسشنامه

فرسودگی شغلی یا کارزَدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به...
error: Content is protected !!