پارسیان لب

پا

علت ایجاد پینه و میخچه در پا چیست؟ آیا بونیون، میخچه، ناخن فرورفته در گوشت انگشت پا و عفونت قارچی انگشتان پا موجب درد یا...
error: Content is protected !!