معماری

پائین بودن اسید اوریک

آزمایش اسید اوریک خون (نرمال،پائین بودن،عوارض بالا بودن)

آزمایش اسید اوریک خون و نقرس

اگر اسید اوریک خون پایین باشد،بالا بودن uric acid،آزمایش اسید اوریک و شرایط لازم،بیماری نقرس.شرح کامل آزمایش اسید اوریک را در اینجا بخوانید.اسید اوریک به دلیل شکست نرمال سلول ها و از غذایی که می خورید،بوجود می آید.اوریک اسید ترکیبی نیتروژن دار و محصول تجزیه پورین (واحد ساختمانی اسیدداکسی ریبونوکلئیک) می باشد. ۷۵% اوریک اسید توسط کلیه و ۲۵% آن …

ادامه نوشته »