پارسیان لب

پانادول قرص دردوران شيردهي

پاراستامول و نحوه مصرف و عوارض و خطرات مصرف،تاثیرات استامینوفن و پاراستامول نام های تجارتی : Dsprol, Calpol, Alvedon دسته دارویی : کاهش دهنده درد و...
error: Content is protected !!