معماری

پایان رابطه عاشقانه

پایان رابطه عاشقانه و بعضی از نشانه های آن

پایان رابطه عاشقانه

  ما این را از درونمان احساس می کنیم و ناخودآگاه شروع به دست و پا زدن می کنیم که البته در خیلی از موارد، بیشتر باعث غرق شدنمان می شود. خیلی مسخره است ولی مردم در رابطه هایی که دیگر فایده ای ندارد، باقی می مانند؛ فقط به خاطر اینکه تنها نشوند و مجبور نباشند تفریحات و در کل، …

ادامه نوشته »