پارسیان لب

پرومیلوسیت

۳ نوع گرانولوسیت بالغ در خون وجود دارد:نوتروفیل،ائوزینوفیل،بازوفیل این ۳ نوع گرانولوسیت از طریق گرانول های اختصاصی خود از یکدیگر قابل تشخیص هستند.گرانول های اختصاصی...
error: Content is protected !!