معماری

پرونورموبلاست

گلبولهای قرمز

گلبول قرمز

گلبولهای قرمز سلولهای بسیار مهمی هستند که بواسطة دارا بودن مولکول هموگلوبین، وظیفة اکسیژن رسانی به بافتهای مختلف را عهده دار می باشند. در بسیاری از مهره داران مانند خزندگان، پرندگان، ماهیها و…، گلبولهای قرمز هسته دار بوده، حاوی میتوکندری و ریبوزوم نیز می باشند. یعنی این سلولها در تمام طول عمر خود به ساختن هموگلوبین مشغولند. در انسان گلبولهای …

ادامه نوشته »

سلول های رده اریتروئید

اريتروئيد

تولید و تکامل سلول های خونی پس از تولد،به طور طبیعی توسط سلول های پیش ساز در مغز استخوان انجام می گیرد،به جز سلول های رده لنفوئیدی،که علاوه بر مغز استخوان در سیستم لنفورتیکولار نیز تولید و تمایز می یابند. منشا اولیه سلول های خون ساز از سلول های مزانشیمی تمایز نیافته و یا سلول های بنیادی کثیرالقوه(Pleuripotential stem cell) …

ادامه نوشته »