پارسیان لب

پروژسترون آمپول

پروژسترون

بالا رفتن پروژسترون،کاهس پروژسترون،عوارض پروژسترون،نرمال پروژسترون نام آزمایش Progesterone نام انگلیسی تست Progesterone مخفف انگلیسی تست نام فارسی تست پروژسترون نام های متعارف دیگر روش انجام آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست؛ آخرین دوره قاعدگی...
error: Content is protected !!