پارسیان لب

پلاسماسلهای آمیلوئید

لنفـــوسیت مراحل تکاملی سلولهای پیشساز لنفوسیتها از استم سل لنفوئیدی موجود در مغزاستخوان منشاء می گیرند ولی برای بدست آوردن تواناییهای لازم، باید حداقل در دو...
error: Content is protected !!