معماری

پلي كروماتوفيليك نورموبلاست

گلبول های سفید رده میلوئید

اشکال مختلف گلبول سفید

سلول های رده میلوئید،رده های نابالغ گلبول سفید,مورفولوژی گلبول سفید مایلوئیدی از سلول های بنیادی خون ساز پرقوه(plruripotential) ،پیش ساز های مشترک میلوئید (CFU-GEMM) وسپس پیش ساز های متعهد به رده گرانولوسیت-ماکروفاژ(CFU-GM) و پیش ساز های متعهد به رده  اریتروئید, (CFU-E)  و پیش ساز های متعهد به رده مگاگاریوسیت (CFU-Meg) بوجود می آید . پیش ساز های متعهد به رده …

ادامه نوشته »

سلول های رده اریتروئید

اريتروئيد

تولید و تکامل سلول های خونی پس از تولد،به طور طبیعی توسط سلول های پیش ساز در مغز استخوان انجام می گیرد،به جز سلول های رده لنفوئیدی،که علاوه بر مغز استخوان در سیستم لنفورتیکولار نیز تولید و تمایز می یابند. منشا اولیه سلول های خون ساز از سلول های مزانشیمی تمایز نیافته و یا سلول های بنیادی کثیرالقوه(Pleuripotential stem cell) …

ادامه نوشته »