پارسیان لب

پنی‌سیلیوم مارنفئی

عفونت‌های قارچی منتشره از راه خون Hematogenously Disseminated Fungal Infections بسیاری از میکوزهای مهاجم هنگامی آثار خود را نشان می‌دهند که یک ارگان هدف مشخص مانند...
error: Content is protected !!