پارسیان لب

پوست صاف

روش های بستن منافذ باز پوست - بخور دادن پوست: در ظرفی آب را به جوش آورید  و زمانی که آب جوش آمد، ظرف را از...
error: Content is protected !!