پارسیان لب

پير گوشي

        كاهش شنوايي يا كري Hearing Loss or Deafness در حدود 4 درصد افراد زير45 سال دچار درجات متفاوتي از كاهش شنوايي هستند.(مرد و زن بطور يكسان)...
error: Content is protected !!