پارسیان لب

چرا خون بدهیم

برای خون دادن و اهدا و حجامت کردن شرایطی باید باشد که عبارتند از: شرایط اهدای خون: افرادی که حداقل دارای  سن ۱۷ سال و حداکثر...
error: Content is protected !!