پارسیان لب

چرخه‌ی زندگي انگل Leishmania

گونه‌های لیشمانیوز پوستی در منطقه ورزنه لیشمانیوز یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که عامل آن گونه‌های مختلف جنس Leishmania می‌باشد. این...
error: Content is protected !!