پارسیان لب

چگونه جراحی انجام می شود

جراحی Surgery قسمتی از پزشکی است که در آن با برش بافت ها و اعضاء و سپس دستکاری آنها سعی میشود تا یک آسیب...
error: Content is protected !!