پارسیان لب

چگونه عفونتهای پنموسیستیس اتفاق می افتد؟

                            تصوير فوق چرخه زندگي گونه‌هاي مختلف پنموسيستيس را نشان مي‌دهد. اين قارچها در ريه پستانداران يافت مي‌شوند و هنگاميكه سيستم ايمني ميزبان ضعيف و...
error: Content is protected !!