مرور برچسب

ALA سنتاز

بررسی بیوسنتز و اختلالات ناشی از متابولیسم هم (Heme)

بررسی بیوسنتز و اختلالات ناشی از متابولیسم هم (Heme) اهمیت زیست پزشکی پورفیرین‌ها: شناخت بیوشیمی پورفیرین‌ها و هم (Heme)، مبنای درک اعمال گوناگون هموپروتئین‌ها در بدن می‌باشد. بر اثر اختلالات مسیر ساخت پورفیرین‌های مختلف، پورفیری‌ها (Porphyria) که نسبتاً نادر هستند، ایجاد می‌شوند. بر اثر افزایش بیلی‌روبین پلاسما، یرقان (Jaundice) ایجاد می‌شود که…
ادامه مطلب ...