پارسیان لب

Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)عکس

در زیر تعدای عکس انگل های تک سلولی رو میبینید ،نام های این انگل ها به صورت اسم عکس نوشته شده است. ...
error: Content is protected !!