پارسیان لب

Bracken

سرخس سخت: این درخت سرخس کوچک دارای تنه ای بلند و باریک و بومی مناطق گرمسیری میباشد. این گیاه تحمل مواد آهکی را ندارد و در...
error: Content is protected !!