مرور برچسب

Burr cells

انمی ناشی از نارسایی کلیوی

ارتباط مثبتی بین شدت انمی و درجه افزایش BUN وجود دارد ولی این ارتباط دقیقا خطی نیست.به طور کلی مواردی که نیتروژن اوره بالاست،انمی شدیدتر است.اغلب چندین فاکتور در انمی نقص کلیوی دخالت دارند.احتمالا کاهش تولید اریتروپویتین توسط کلیه اسیب دیده مهم ترین عامل در بیشتر مواردی است که BUN از 100mg/dl بیشتر است.همولیز در بعضی موارد نقص مزمن کلیوی از خصوصیات…
ادامه مطلب ...