پارسیان لب

Calathea rufibarba – wavestar

کالاتیا رزپیکتا  -  PEACOCK PLANT CALATHEA ROSEOPICTA : نام علمی   MARANTACEAE  - مارانتاسه , prayer plants : خانواده مناطق گرمسیری آمریکا : بومی منطقه کالا‌ته‌آ,Peacock Plant : نام های دیگر     کالاتیا...
error: Content is protected !!