پارسیان لب

Cataract Palm

شامادورا متالیکا  -  PARLOUR PALM CHAMAEDOREA METALLICA : نام علمی   ARECACEAE  - اریکاسه , نخل : خانواده شیب دشت اقیانوس اطلس و جنگلهای انبوه مکزیک : بومی منطقه metallic palm,...
error: Content is protected !!