معماری

Edronax

لیست داروهای ضد افسردگی

دارو

 لیست داروهای ضد افسردگی نام دارو نام تجارتی دارو گروه آمی‌تریپتیلین          Amitriptyline تریپتیزول Tryptizol تری سیکلیک کلومیپیرامین  Clomipramin آنا فرانیل Anafranil تری سیکلیک سیتالوپرام  Citalopram سیپرامیلCipramil SSRI دوسولپین    Dosulpine پروتیادن Prothiaden تری سیکلیک دوگزپین   Doxepine سینکوآنSinequan تری سیلیک فلوکستین  Fluoxtine پروزاک  Prozac SSRI ایمی ‌پرامین      Imipramine توفرانیل  Tofranil تری سیکلیک لوفپرامین Lofepramine گامانیل  Gamanil ترسیکلیک میرتازاپین   Mirtazipne زیسپین Zispin NaSSA …

ادامه نوشته »