پارسیان لب

Edronax

 لیست داروهای ضد افسردگی نام دارو نام تجارتی دارو گروه آمی‌تریپتیلین          Amitriptyline تریپتیزول Tryptizol تری سیکلیک کلومیپیرامین  Clomipramin آنا فرانیل Anafranil تری سیکلیک سیتالوپرام  Citalopram سیپرامیلCipramil SSRI دوسولپین    Dosulpine پروتیادن Prothiaden تری سیکلیک دوگزپین   Doxepine سینکوآنSinequan تری سیلیک فلوکستین  Fluoxtine پروزاک  Prozac SSRI ایمی ‌پرامین      Imipramine توفرانیل ...
error: Content is protected !!