پارسیان لب

Giant Bamburanta

گلشانه  -  NEVER NEVER CTENANTHE OPPENHEIMIANA : نام علمی   MARANTHACAEA  - مارانتاسه : خانواده برزیل : بومی منطقه گلشانه ,سته نانته,ته نانته,هرگز هرگز ,Giant Bamburanta,Never Never Plant : نام های...
error: Content is protected !!