معماری

hba1c

اندازه گیری hba1c به روش lplc

آزمایش HbA1C

اندازه‌گیری HbA1c در نمونه‌های Dried Blood Spot) DBS) به روش LPLC با استفاده از دستگاه DS5   خلاصه کنترل مناسب و به موقع دیابت به میزان زیادی مانع بروز عوارض ناشی از آن و ایجاد بیماری و ناتوانی در فرد می‌گردد، لذا به منظور نظارت بر دیابت فرد و کمک به تصمیم‌گیری‌های درمانی، میزان گلوکز و HbA1c اندازه‌گیری می‌شود این …

ادامه نوشته »