خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه

  INR بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT در آن آزمایشگاه …

ادامه نوشته »