معماری

inr

نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه

Inr

  INR بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT در آن آزمایشگاه استفاده نمایند. در صورت تعویض کیت ( سری ساخت , …

ادامه نوشته »