مرور برچسب

Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard – 64GB

اثر سرب بر مرگ سلولی در ناحیه هیپوکامپ و آسیب به حافظه و یادگیری

سرب ( Pb ) فلزی سنگین است که در طبیعت وجود دارد. سرب می تواند موجب تغییرات پاتوفیزیولوژیک در اندام های مختلف سیستم عصبی مرکزی شود. به ویژه می تواند رشد هوش و توانایی یادگیری و حافظه کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه اثرات و مکانیزم سمی سرب بر یادگیری و حافظه هنوز نامشخص است. برای بررسی این مکانیزم های ناشی از اثرات سمی سرب بر روی هیپوکامپ…
ادامه مطلب ...