پارسیان لب

Mimosa

گل حساس  -  SHAMEPLANT MIMOSA PUDICA : نام علمی   FABACEAE  - بقولات : خانواده آمریکا و برزیل : بومی منطقه گل قهر ، sensitive plant, Mimosa , touch-me-not : نام های...
error: Content is protected !!