پارسیان لب

PARLORIVY

فیلودندرون برگ انجیری  -  FIDDLE-LEAF PHILODENDRON PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده آمریکای جنوبی و گرمسیری و غرب هند و جنگل های استوایی و...
error: Content is protected !!