پارسیان لب

PH متر دیجیتالی

از لغت فرانسوی Hydrogene  گرفته شده ، به معنی قدرت یونی هیدروژن می باشد و بیان کننده ی میزان اسیدی یا بازی (...
error: Content is protected !!