پارسیان لب

PREGNANCY

تتیراژ هورمون بارداری در مردان و زنان غیر باردار مقدار این هورمون به روش کیفی منفی و زنان باردار مثبت می باشد.   به روش کمی یا...
error: Content is protected !!