پارسیان لب

Protoporphyrin

پروتوپورفیرین (FEP) یک پیش ساز هموگلوبین است که در فقر اهن،سمیت با سرب و پورفیری اریتروپویتیک افزایش می یابد. آمادگی بیمار جهت ازمایش:بیمار باید 12-14...
error: Content is protected !!