پارسیان لب

Ribbon Plant

گندمی  -  SPIDER PLANT CHLOROPHYTUM COMOSUM : نام علمی   AGAVACEAE LILIACEAE  - خنجریان - سوسنی ها : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه کلروفیتوم ,سنجاقی, برگ گندمی , Ribbon Plant,...
error: Content is protected !!