مرور برچسب

Rouleax Formation

اجسام غیر طبیعی داخل گلبول قرمز

گلبول قرمز هسته دار(NRBC) :RBC های بالغ انسان برخلافِ مهره داران رده های پایین، فاقد هسته بوده و پیشسازهای هسته دار آنها در حالت طبیعی فقط در مغزاستخوان یافت می شوند. حضور گلبول قرمز هسته دار در خون محیطی به معنی پرکاری مغزاستخوان، خونسازی اکسترامدولار و یا جایگزینی مغزاستخوان می باشد. حالتهایی که در خون NRBC دیده می شود عبارتند از: Á نوزادان طبیعی…
ادامه مطلب ...