پارسیان لب

Rouleax Formation

گلبول قرمز هسته دار(NRBC) :RBC های بالغ انسان برخلافِ مهره داران رده های پایین، فاقد هسته بوده و پیشسازهای هسته دار آنها در حالت...
error: Content is protected !!