پارسیان لب

Tri-Norinyl® Triphasil®

لیست و اسمی تمام قرص ها و داروهای ضدبارداری و حاملگی 1) قرصهايي که داراي استروژن و پروژسترون بوده و با نام قرصهاي ترکيبي Combined...
error: Content is protected !!